KVKK, Öğretim Üyelerinin Verilerini Toplu E-posta İle Paylaşan Personele Soruşturma Talimatı Verdi!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), bir Üniversite bünyesinde çalışan öğretim üyelerinin özlük bilgilerinin e-posta ekinde paylaşılması üzerine ilgili personel hakkında disiplin soruşturma açılmasını emretti.

KVKK şikayetinde özetle, bir üniversitenin fakülte dekanı imzasıyla gönderilen bir e-posta ekinde bulunan dosya ile, ilgili kişinin kendisinin ve üniversitede çalışan tüm öğretim üyelerinin sicil numaraları, çalıştıkları birim ve izin durumlarını gösterir verilerin fakültenin idari ve akademik tüm kadrosuna aktarıldığı, üniversite tarafından bu verilerin herhangi bir ayrım veya gerekçeye dayanmadan toplu bir e-posta ile tüm personelle paylaşılmasının hukuka aykırı olduğu belirtilerek KVKK kapsamında gereğinin yapılması talep ediliyor.

Veri sorumlusu savunmasında özetle, ilgili kişinin izin kullanma tarihlerinin, tüm diğer personel ile birlikte, belli, açık ve meşru amaçlar için işlendiği; ilgili kişinin, diğer personel gibi bir iş sözleşmesine dayalı olarak veri sorumlusu bünyesinde görev yaptığı, ilgili personelin uyarılması maksadıyla verilerin paylaşıldığı, bu gibi durumlarda kişinin rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenebileceği ve veri işlenmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı ifade ediliyor.

KVK Kurulu yaptığı incelemede, her ne kadar veri sorumlusunun cevap yazısında şikeyete konu kişiselveri paylaşımının izin kullanımı konusunda ilgili personelin uyarılması amacıyla Kanun‘da düzenlenen “sözleşmenin kurulması veya ifası” şartına dayanılarak gerçekleştirildiği ifade edilmiş olsa da bu şartın ilgili kişinin izin durumuna ilişkin kişisel verilerinin veri sorumlusu bünyesinde çalışan diğer kişilerle paylaşılması bakımından geçerli olmayacağını vurguluyor.

İlgili kişinin izin kullanımı hususunda uyarılması amacıyla ilgili kişinin çalıştığı birimde görevli diğer tüm personelle kişisel verilerinin paylaşılmasının gereklilik arz etmediği ve bu amaçla yalnızca ilgili kişi muhatap alınmak suretiyle alternatif süreçlerin işletilebileceği belirtiyor.

Söz konusu kişisel veri işleme faaliyetinin KVKK‘da yer alan işleme şartlarından herhangi birine dayanmadığı kanaatine varılarak, veri sorumlusu bünyesinde görev yapan ilgili personel hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılması ve işlemin sonucu hakkında Kurula bilgi verilmesi hususunda veri sorumlusuna talimat veriliyor.

KVKK Kararı için ⬇️

https://kvkk.gov.tr/Icerik/7757/2023-646