Anayasa Mahkemesi, Kişisel Verilere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Hükümlerini İptal Etti

Anayasa Mahkemesi, kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı kapsamında, 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin (CBK) bazı hükümlerini iptal etti.

İptal edilen hükümler özetle şu şekilde;

❌ Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının birimlerinden biri olan Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün görevleri arasında sayılan ”Devletin sevk ve idaresinde görevli üst kademe yöneticileri hakkında bilgi toplamak, sicil özetlerini ve biyografilerini tutmak”

hükmünde yazılı “…bilgi toplamak…“ ibaresi iptal edildi. (Md. 8/1-f)

Devletin sevk ve idaresinde görevli üst kademe yöneticileri hakkında toplanacak bilgilerin önemli ölçüde anılan kişilerin mesleki ve özel durumlarını yansıtan sicil bilgileri, iş ve sosyal yaşamını içine alacak şekilde özgeçmişleri gibi kişisel veri niteliği taşıyan bilgilerden oluşacağı vurgulanarak; kişisel verilere ilişkin bu düzenlemenin CBK ile düzenlenemeyecek yasak alan içinde kaldığı ve kişisel verilerin korunması hakkına ilişkin olarak CBK ile düzenleme yapılmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının Anayasa‘nın 20. maddesi kapsamında anayasal güvenceye bağlandığı; herkesin, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip olduğu; kişisel verilerin, ancak kanunda öngörülen hâllerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebileceği; kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usullerin Kanun ile düzenlenebileceği; kişisel verilerin korunması hakkına ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenleme yapılmayacağı belirtildi.

❌ Cumhurbaşkanlığı politika kurullarının çalışma usul ve esaslarına düzenleyen ”Kurullar, kendi görev alanlarıyla ilgili olarak her türlü bilgi ve belgeyi ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından talep edebilir. Söz konusu talepler kurum ve kuruluşlarca öncelikle değerlendirilir.”

hükmünde yazılı “…her türlü bilgi ve belgeyi…” ibaresi nedeniyle anılan fıkra tamamen iptal edildi. (Md. 33/3)

❌ Cumhurbaşkanlığı politika kurullarının bilgi toplama ve sır saklama yükümlülüğünü düzenleyen ”Kurullar, görevleri ile ilgili olarak gerekli olan bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum ve kuruluşları bu bilgileri vermekle yükümlüdürler.”

hükmünde yazılı “…gerekli olan bilgileri…” ibaresi nedeniyle madde tamamen iptal edildi. (Md. 36)

❌ Sağlık Bakanlığının bilgi toplama, işleme ve paylaşma yetkisini düzenleyen 378. maddesi yine benzer gerekçelerle iptal edildi. Sağlık hizmetleriyle ilgili olarak kişisel verilerin toplanmasına, işlenmesine, aktarılmasına, bu verilere erişim sisteminin kurulmasına, sistemin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralların CBK ile düzenlenemeyeceği belirtildi.

İptal edilen maddelerin bir kısmı kararın Resmi Gazete‘de yayımlanmasından 9 ay sonra (27/11/2024) yürürlüğe girecek.

 

Anayasa Mahkemesi Kararı için⬇️

https://normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/ND/2023/180